ඕපාදූප කී බිරිඳැවරුන්ට මධ්‍යකාලීන යුගයේ දුන් දඬුවම

මධ්‍ය කාලීන යුගයේ කාන්තාවන් ඕපාදූප කතා කිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වුණා. මේ ඒ අපුරු දඬුවම ගැනයි.

කියවන්න

හැඩතලවලට පණ දී අපුරු රූ රටා මැවූ තරුණයා

අපි දකින හැඩතලවට වෙනස්ම අර්ථයක් දීලා අපුරු චිත්‍ර නිර්මාණය කළ අපේ රටේ තරුණයාගේ කියන කතාව

කියවන්න

You cannot copy content of this page